Om foreningen

Alliance Française Roskilde


I Danmark siden 1884

I Roskilde siden 1981

Alliance Française blev stiftet i Paris i 1883. Den er et netværk af foreninger spredt over hele verden. De arbejder alle for at fremme interessen for fransk sprog og kultur for derved at øge kendskabet til landet og knytte bånd mellem Frankrig og andre lande. Allerede i 1884 blev den første Alliance Française i Danmark stiftet i København.


Vores forening i Roskilde blev stiftet den 26. marts 1981 med det formål at udbrede kendskabet til fransk kultur og sprog i Roskilde-området. Læs mere om vores grundlag under punktet "Vedtægter" og om vores baggrund under punktet "Historie".


Den internationale forening har fået nyt logo - i Roskilde bevarer vi det gamle.

Vedtægter for Alliance Française Roskilde


§ l Navn og formål:

Foreningen Alliance Française, Roskilde er stiftet d. 28. marts 1981.

Foreningens formål er i Roskilde og omegn at fremme interessen for og udbrede kendskabet til det franske sprog og den franske kultur ved f.eks.:

. at arrangere sammenkomster såvel på fransk som på dansk.

. at skabe interesse for rejser til fransktalende områder både i og udenfor Frankrig.


§ 2 Ind- og udmeldelse:

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, husstande eller grupper, der således hver især udgør eet medlemskab.

Størrelsen af kontingenterne for de enkelte medlemskaber, herunder medlemskaber for studerende og pensionister, fastsættes på den årlige generalforsamling.


§ 3 Ledelsen:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 1/5 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel ved brev til samtlige medlemmer eller til deres e-mail adresse, såfremt denne er meddelt foreningen. Beslutninger træffes af generalforsamlingen ved alm. stemmeflertal. Hvert medlemskab har een stemme. Det er en forudsætning for stemmeret, at der er betalt skyldigt kontingent for medlemskabet.

Den daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 personer, der vælges på generalforsamlingen blandt medlemmerne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen inclusive formanden eller næstformanden

er til stede. Ved stemmelighed gør formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslaget.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af næstformanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.


§ 4 Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle medlemmer af foreningens bestyrelse er valgt for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår 3 eller 4 efter tur: på ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer, og på lige år er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Generalforsamlingen vælger desuden suppleanter til bestyrelsen, en revisor og en revisorsuppleant.

Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for eet år ad gangen.


§ 5 Generalforsamlingens dagsorden:

På den ordinære generalforsamling skal der foretages

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

    Disse skal være indsendt skriftligt til formanden senest l uge inden generalforsamlingen.

6. Valg af 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer på henholdsvis ulige og lige år.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.


§ 6 Regnskabsår:

Regnskabsåret for foreningen løber fra d. 1/1 til d. 31/12.§ 7 Ophævelse af foreningen:

Ophævelse af foreningen kan kun ske, hvis ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 28. april 2016

Historie


I Danmark siden 1884


Alliance Française blev stiftet i Paris i 1883. Den er et netværk af foreninger spredt over hele verden, der arbejder for at fremme interessen for fransk sprog og kultur for derved at øge kendskabet til landet og knytte bånd mellem Frankrig og andre lande.


Allerede i 1884 blev den første Alliance Française i Danmark stiftet i København.


I Roskilde siden 1981