Ledelse

Alliance Française Roskilde

Foreningens ledelse   

Foreningen ledes i det daglige af bestyrelsen inden for rammer, der  afstikkes af vedtægterne og af medlemmerne på den årlige generalforsamling.
BestyrelseFormand

Margit Handlos - 2426 2184 / 4717 2084 - margit@handlos.dk


Næstformand

Anne-Lise Ølgaard - 4635 5502 / 3029 5502 - anne-lise@oelgaard.dk


Kasserer

Karen Hillerup -  / 2215 0197 - kahillerup@gmail.com


Sekretær

Lillian Erfurth -  4678 9236 / 2733 3543 - erfurth@gmail.com


Birthe Krüger - 4678 7346 / 4047 7799 - birthekruger1@gmail.com


Anette Wildt - 4648 0619 / 2342 7088 - apwildt@mail.dk


Vibeke Hove Hansen - /2176 7557 - vibeke.hove.hansen@gmail.com

Suppleant

Nina Christensen -  / 2345 8408 - nina.chr.7@gmail.com


Suppleant

Karin Dahl-Jensen
Referat af generalforsamlingen i Alliance Française, Roskilde

mandag den 14. september 2020Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af bestyrelsessuppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt - herunder medlemmernes ris og ros til vore arrangementer og          programforslagReferat

1.

Peter Wildt blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet.


2.

Formanden, Anne-Lise Ølgaard, fremlagde sin beretning. Året er forløbet nogenlunde, som det plejer, altså efter den samme skabelon, som vi har benyttet de foregående år. Dog blev det planlagte oktober arrangement overhovedet ikke til noget, da foredragsholderen, Brynja Svane, der havde lovet at tale om tendenser i ny fransk litteratur, desværre måtte melde afbud med kort varsel på grund af sygdom. Bestyrelsen besluttede hurtigt, at vi ikke ville snyde vore medlemmer og valgte derfor i stedet en god fransk film. Desværre kunne vi konstatere, at den løsning ikke faldt i vore medlemmers smag, for deltagerne bestod næsten udelukkende af bestyrelsen og deres ægtefæller. Helt forgæves var arrangementet dog ikke, for der deltog nogle ikke-medlemmer, som efterfølgende meldte sig ind.

De efterfølgende arrangementer fulgte til gengæld programmet:

I november kom Jørn Boisen og talte om en periode i Paris med udgangspunkt i studenteroprøret i 1968.

I december løb det traditionelle julearrangement af stablen og som noget nyt afholdt i den gamle byrådssal i Byens Hus. Vi havde fornøjelsen at lytte til Roskilde Studiekor og glæde os over akustikken i lokalet. Bagefter forløb arrangementet, som det plejer, med vin, patéer, tærter m.v. og hygge. Jeg kan tilføje, at hvis det er muligt, bliver næste julearrangement holdt samme sted.       I januar fik vor foredragsholder Henrik Prebensen sin sag for, idet han allerede i juni havde givet tilsagn om at tale om Macrons præsidentskab og give en statusopgørelse. Det foredrag fik sikkert et helt andet indhold, end både han og vi havde forestillet os et halvt år forinden. På grund af foredragets aktualitet, var der en tilhørerskare på henved 40, det maksimale, som dette lokale kan rumme.                                                                                                                  I februar fortalte Kirsten Hermann Bjerre om de franske huguenotter, idet hun tog udgangspunkt i sin egen familie, der måtte flygte fra Frankrig og til sidst endte i Fredericia.                                                                                                   I marts talte Christophe Luciani om jødernes forhold i Frankrig med udgangspunkt i en tabt krig i 1870, som jøderne fik skylden for, og den efterfølgende Dreyfus affære. Han talte endvidere om jødernes forhold op til og under 2. Verdenskrig. Foredraget blev understøttet af et levende billedmateriale.                                                                                                       Og nu er vi i april, og efter generalforsamlingen vil Jacqueline Rousselon-Kosloff fortælle om les chateaux de la Loire.


I år har to foredrag været på dansk og de øvrige på fransk. Vi vil gerne høre, om I synes, at denne blanding er tilpas eller?                                                        Vi har også i år glædet os over en pæn deltagelse ved vore arrangementer. Når vi ser bort fra det første arrangement i oktober, har vi i gennemsnit haft ca. 35 deltagere ved vore arrangementer - et deltagerantal som dette lokale passer fortrinligt til.                                                                                                             Èt forhold har vi dog ikke været tilfredse med, et forhold, som vi er uden indflydelse på, nemlig parkeringssituationen i gården. Det er overordnet Slots- og Ejendomsstyrelsen, der har indført den voldsomme begrænsning i parkeringsmulighederne, og ikke mindst Kunstforeningen forsøger at opnå en lempelse, hvilket dog ikke er llllllllykkedes. Til gengæld synes vi, at lokalerne her i Kunstforeningen er superegnede til vor lille forening. Vi fornemmer, at både I og vore foredragsholdere befinder sig godt her i de smukke og hyggelige lokaler.


På sidste års generalforsamling blev det nævnt, at Katedralskolen havde meldt sig ind i foreningen, og at der derefter ikke var sket noget, men vi håbede.... Desværre kunne formanden fortælle, at vi absolut ikke har haft nogen kontakt med skolen, og at den ikke længere er medlem af foreningen. I denne sæson kontaktede vi Roskilde Gymnasium i håb om bedre held, men dette forsøg endte desværre resultatløst. Formanden så gerne flere medlemmer i foreningen, men til trods for, at der heldigvis kommer nye medlemmer til, er der en tendens til, at medlemmernes gennemsnitsalder er stigende, og det er jo skidt. Så formanden opfordrede endnu engang medlemmerne til at gøre reklame for foreningen og forsøge at få nye medlemmer.


Til slut takkede formanden alle medlemmer for deres interesse og positive holdningtil vores lille forening. Det er helt klart, at vore foredragsholdere er glade for at komme i vores forening, hvilket ikke mindst skyldes medlemmernes engagement. Tak skal I have! Skulle nogen af jer, som er til stede i aften, have lyst til at være med i bestyrelsen, vil vi meget gerne vide det. Hold jer ikke tilbage af beskedenhed!


Til allersidst takkede formanden sine kolleger i bestyrelsen, herunder også det gode samarbejde med suppleanterne, samt revisor og revisorsuppleant. Alle yder et godt stykke arbejde for foreningen.                                                            Beretningen blev godkendt.


3.                                                                                                                             Karen Hillerup fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt. Foreningen har i øjeblikket56 medlemmer.


4.                                                                                                                             Kontingentet fortsætter uændret for den kommende sæson: Kr. 200,- for enkeltmedlemmer, kr. 275,- for familier, kr. 150,- for pensionister og gratis for studerende.


5.                                                                                                                             Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.


6.                                                                                                                             Anne-Lise Ølgaard og Lillian Erfurth blev genvalgt til bestyrelsen. Margit Handlos blev valgt som nyt medlem.


7.                                                                                                                             Nina Christensen blev genvalgt som suppleant. Vibeke Hove Hansen blev valgt som ny suppleant.


8.                                                                                                                             Willy Grønfeldt blev valgt som revisor og Jørn Bjerre valgt som revisorsuppleant.


9.                                                                                                                             Et medlem sav udtryk for, at så mange foredrag på fransk som muligt var at foretrække.


Formanden rettede en stor tak til Jens Bisballe, afgående bestyrelsesmedlem, for hans store hjælp gennem årene med bl.a. EDB og hjemmeside samt flere interessante foredrag. Desuden var han i 9 år primus motor i samarbejdet med Musikforeningen.                                                                                                    Formanden takkede også Hanne Friborg, afgående suppleant, for hendes aktive deltagelse i bestyrelsens aktiviteter.


Til slut holdt Anette Wildt en tale for vores mangeårige formand, Anne-Lise Ølgaard, som nu træder tilbage, men fortsætter som medlem af bestyrelsen. Hun blev takket for sin aktive ledelse af foreningen, store engagement og altid gode humør.


Generalforsamlingen sluttede med applaus til formand og bestyrelse og tak til dirigenten.


Referent                                                                                                                   Lillian Erfurth


                                                                                    
-SLUT PÅ SIDEN-