Ledelse

Sitet er senest opdateret

09-03-2019

Alliance Française Roskilde

Foreningens ledelse   

Foreningen ledes i det daglige af bestyrelsen inden for rammer, der  afstikkes af vedtægterne og af medlemmerne på den årlige generalforsamling.
BestyrelseFormand

Anne-Lise Ølgaard - 4635 5502 / 3029 5502 - anne-lise@oelgaard.dk


Næstformand

Lillian Erfurth - 4678 9236 / 2733 3543 - erfurth@mail.dk


Kasserer

Karen Hillerup -  / 2215 0197 - kahillerup@gmail.com


Birthe Krüger - 4678 7346 / 4047 7799 - birthekruger1@gmail.com


Anette Wildt - 4648 0619 / 2342 7088 - apwildt@mail.dk


Leif Geckler - 4632 0409 / 5132 5508 - lgeckler@mail.dk


Jens Bisballe -  / 4055 8421 - jens@bisballe.dk


Suppleant

Nina Christensen -  / 2345 8408 - nina.chr.7@gmail.com


Suppleant

Hanne Friborg - 6614 1002 / 6080 3571 - hanne.t.friborg@gmail.comReferat af generalforsamlingen i Alliance Française, Roskilde

torsdag den 27. april 2017Dagsorden

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3.Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4.Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

5.Behandling af indkomne forslag

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.Valg af bestyrelsessuppleanter

8.Valg af revisor og revisorsuppleant

9.Eventuelt – herunder medlemmernes ris og ros til vore arrangementer og programforslag


Referat

1. Clara Due blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet.


2. Formanden, Anne-Lise Ølgaard, nævnte, at foreningen desværre mistede sin revisor, Birgit Fejerskov, sidste år.


Formanden fremlagde sin beretning. Sæsonen er forløbet, som den plejer, med et månedligt møde fra oktober til april og i øvrigt uden nævneværdige problemer. I oktober  kom Tore Leifer og talte om formidling af kunst og kultur med særlig vægt på Frankrig. I november fik vi af Lillian Hjorth West en levende og til tider rørende beskrivelse af Edith Piaf´s liv. I december kom Roskilde Studiekor og indledte aftenen med rigtig dejlig musik, hvorefter vi fortsatte som vi plejer med ostebuffet, tærter og tallotteri. I januar fik vi besøg af Jacqueline Rousselon, der på fransk - og i øvrigt med brug af hele kroppen - på levende måde beskrev Marseille på godt og ondt. I februar holdt vi traditionen tro et møde sammen med Musikforeningen, hvor Mogens Wenzel Andreasen underholdt over emnet: Komponisten og dirigenten Pierre Boulez. I marts havde vi John Pedersen på besøg. Han talte på fransk om Camus, hans liv og værker.Og så er vi nået til april, generalforsamlingen, hvor vi efterfølgende skal høre et foredrag af Henrik Prebensen fra Københavns Universitet, der har lovet at tale om det meget spændende emne: Valget i Frankrig. Jeg tror aldrig, at vi har haft så aktuelt et emne.


Vore arrangementer har i år foruden i Kunstforeningen og på Biblioteket  2 gange været afholdt i den gamle byrådssal i Byens Hus. Sidste år nævnte formanden, at foreningen kunne benytte lokalerne i Byens Hus gratis, men kommunen har skiftet mening, så det er ikke længere gratis at holde møde i byrådssalen. Deltagerantallet til vore arrangementer har i årets løb været 25–35, altså nogenlunde som det plejer.


Foreningens største problem er fortsat, at medlemstallet er dalende, selv om der heldigvis stadig kommer nye medlemmer. Der skal derfor endnu en gang lyde en opfordring til alle medlemmer om at gøre reklame for vor forening. Desværre er det sådan, at der stadig er nogle i byen og oplandet, der gerne vil være medlem, men blot ikke kender vor eksistens, så derfor er medlem-mernes reklame for foreningen betydningsfuld! Nogle har foreslået, at vi går på facebook for derved at udbrede kendskabet til foreningen, men vi i bestyrelsen er lidt forbeholdne, da ingen af os rigtig har lyst til at involvere os i sådant projekt, der er ret tidskrævende. Derfor vil vi være meget taknemmelige, hvis der er nogen af vore medlemmer, der vil hjælpe os.


Formanden nævnte, at der arbejdes på at få et vist samarbejde med byens gymnasier, konkret Katedralskolen. Det kunne jo være dejligt, om der også ville komme en ny og yngre generation til vore arrangementer!


Til slut takkede formanden alle medlemmer for deres interesse og positive holdning til foreningens arrangementer og for det engagement, som vore foredragsholdere bliver mødt med. Det betyder meget.


Til allersidst takkede formanden sine kolleger i bestyrelsen, også suppleanterne, samt revisor og revisorsuppleant, som alle yder et godt stykke arbejde for foreningen og altid med godt humør.


Beretningen blev godkendt.


3. Karen Hillerup fremlagde det reviderede regnskab, som viste et lille underskud. Regnskabet blev godkendt og fik ros for sin læsbarhed. Foreningen har i øjeblikket 49 medlemmer mod 68 sidste år.


4. Det blev vedtaget, at kontingentet fortsætter uændret for den kommende sæson, nemlig kr. 175,- for enkeltmedlemmer, kr. 250,- for familier og kr. 125,- for studerende og pensionister.


5. Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.


6. Jens Bisballe, Lillian Erfurth og Anne-Lise Ølgaard blev genvalgt til bestyrelsen.


7. Nina Christensen og Hanne Friborg blev genvalgt som suppleanter.


8. Willy Grønfeldt blev valgt som revisor og Jørn Bjerre valgt som revisorsuppleant.


9. Fra medlemmerne var der følgende forslag til foredrag: 1) Moulin Rouge og andre franske cabaret’er, 2) Foredrag om de franske børn i Danmark, 3) Foredrag om diverse franske rejsemål, 4) Foredrag v. Eva Tønnesen om den franske skole og kirke i Roskilde. Desuden ønskede et medlem flere foredrag på fransk. Formanden nævnte, at det er en god idé at abonnere på nyhedsbrevet fra Institut Français. Adressen kan fås hos hende.

Endelig opfordrede formanden medlemmerne til at stille op til bestyrelsen.


Generalforsamlingen sluttede med applaus til formand og bestyrelse og tak til dirigenten.


Referent

Lillian Erfurth-SLUT PÅ SIDEN-